Regulamin Klubu Wyżła Brytyjskiego
I. Postanowienia ogólne
§1
Klub nosi nazwę ,,Klub Wyżła Brytyjskiego”, zwany jest w dalszej części Regulaminu
Klubem i zrzesza miłośników ras: pointer, seter angielski, seter irlandzki, seter irlandzki
czerwono-biały, seter szkocki gordon, a swoje cele i zadania realizuje w oparciu o pracę
społeczną ogółu członków.
§2
Klub został powołany na zasadach określonych w statucie Związku Kynologicznego w Polsce
(§28 pkt. 23 oraz §38 pkt. 3 i 5).
§3
Klub podlega Zarządowi Głównemu Związku Kynologicznego w Polsce i nie posiada
osobowości prawnej.
§4
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest ten
Oddział ZKwP, który w drodze uchwały został określony na Walnym Zgromadzeniu
Członków Klubu i zaakceptowany przez Zarząd Główny ZKwP, pod warunkiem, że Zarząd
Oddziału wyrazi zgodę.
§5
1. Klub finansowany jest ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskanych w toku
swojej działalności.
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu, do dnia 31.12.br. w drodze
uchwały, a w roku powołania Klubu Walne Zgromadzenie Członków.
§ 6
Klub ma prawo używania pieczęci, oznak, logo oraz legitymacji członkowskich.
§7
Członkowie ,,Klubu Wyżła Brytyjskiego’’ zobowiązują się propagować wśród przyszłych
właścicieli psów ras wyżłów brytyjskich przynależność do Związku Kynologicznego w
Polsce i ,,Klubu Wyżła Brytyjskiego’’.
II. Cele i środki działania Klubu
§8
Głównym celem działalności Klubu jest praca na rzecz szeroko pojętego dobra ras wyżłów
brytyjskich, a w szczególności stymulowanie rozwoju hodowli ras wyżłów brytyjskich i
Klubu dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu tych ras, zarówno pod względem
eksterierowym, zdrowotnym, jak i użytkowym oraz integrowanie środowiska sympatyków ras
wyżłów brytyjskich.
§9
Realizacja celu głównego Klubu określonego w §8 odbywa się poprzez realizację celów
szczegółowych. Celami szczegółowymi są cele reprezentacyjne, hodowlane, edukacyjne,
integracyjne i użytkowe.
1. Cele reprezentacyjne Klubu:
a) reprezentowanie interesów Klubu wobec Zarządu Głównego Związku
Kynologicznego w Polsce.
1.1. Sposoby osiągania celów reprezentacyjnych:
a) składanie wniosków do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce
dotyczących ras wyżłów brytyjskich;
b) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Klubu.
2. Cele hodowlane Klubu:
a) zachowanie zdrowia ras oraz ich cech psychicznych, fizycznych i użytkowych
określonych we wzorcu ras;
b) utrwalanie wypracowanych na świecie i powszechnie obowiązujących w klubach
wyżłów brytyjskich standardów.
2.1. Sposoby osiągania celów hodowlanych:
a) przestrzeganie postanowień Regulaminu Hodowlanego ZKwP;
b) tworzenie i gromadzenie baz danych:
- o miotach,
- o wynikach specjalistycznych badań suk hodowlanych i reproduktorów,
- o osiągnięciach wystawowych psów zgłoszonych w Klubie,
- o osiągnięciach użytkowych psów zgłoszonych w Klubie;
c) analiza statystyczna pogłowia hodowlanego oraz miotów w Klubie:
- wykazy i rankingi psów i suk,
- wykaz hodowli,
- wykaz miotów,
- wykaz championów;
d) tworzenie zasad hodowlanych, tzw. dobrych praktyk hodowlanych, nie stojących w
sprzeczności z zasadami obowiązującymi w ZKwP.
3. Celami edukacyjnymi Klubu są:
a) propagowanie rzetelnej wiedzy o rasach wyżłów brytyjskich;
b) propagowanie zasad etyki hodowlanej;
c) rekomendacja miotów, hodowli i reproduktorów zrzeszonych w Klubie;
d) rekomendacja psów użytkowych zrzeszonych w Klubie.
3.1. Sposoby osiągania celów edukacyjnych:
a) wydawanie e-biuletynu informującego o rasach wyżłów brytyjskich i o celach Klubu,
dostępnego na stronie internetowej Klubu;
b) utrzymywanie kontaktu z prasą kynologiczną ZKwP i PZŁ oraz dostarczanie jej informacji
o wyżłach brytyjskich oraz o celach Klubu;
c) prowadzenie przez Klub doradztwa dla osób zainteresowanych rasami wyżłów brytyjskich
lub/i zakupem szczeniąt;
d) prowadzenie strony internetowej Klubu, zawierającej m.in. takie informacje klubowe jak:
- wzorce ras wraz z komentarzem,
- porady dotyczące chowu, socjalizacji i zdrowia psów,
- nowości z zakresu genetyki, weterynarii, psychologii, pielęgnacji,
- sprawozdania, relacje i wyniki z wystaw, konkursów psów użytkowych i imprez klubowych;
e) organizowania eventów, spotkań, szkoleń, konferencji itp.
4. Cele integracyjne:
a) integracja środowiska hodowców i wszystkich miłośników ras wyżłów brytyjskich;
b) integracja Klubu z podobnymi klubami za granicą;
c) wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc.
4.1. Sposoby osiągania celów integracyjnych:
a) organizowanie spotkań i zjazdów członków Klubu i sympatyków ras wyżłów brytyjskich;
b) możliwość organizowania jednej wystawy krajowej w roku z dużym wnioskiem CWC o
Puchar Klubu Wyżła Brytyjskiego;
c) możliwość organizowania imprez pokazowych.
5. Cele użytkowe i sportowe:
a) podnoszenie poziomu użytkowości wśród wyżłów brytyjskich;
b) popularyzacja użytkowości wśród wyżłów brytyjskich;
c) popularyzacja aktywnych form spędzania czasu z psem;
d) współpraca z podobnymi klubami zagranicznymi i wymiana doświadczeń.
5.1. Sposoby osiągania celów użytkowych i sportowych:
a) współpraca z PZŁ przy organizacji prób polowych i konkursów użytkowości;
b) organizowanie seminariów, szkoleń, warsztatów itp. z zakresu użytkowości wyżłów
brytyjskich;
c) organizowanie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu z psem.
III. Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki
A. Członkowie zwyczajni
§10
1. Członkami Klubu mogą być jedynie członkowie Związku Kynologicznego w Polsce,
którzy zadeklarowali chęć członkostwa w Klubie i zobowiązują się do przestrzegania
postanowień zawartych w następujących dokumentach:
a) Regulamin Klubu – po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny ZKwP,
b) Regulamin Hodowlany ZKwP.
2. Uchwałę o przyjęciu członka Klubu podejmuje Zarząd Klubu,
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu.
4. Od odmowy przyjęcia lub od wykluczenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
3. Ponowne przyjęcie do Klubu osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześniej
niż cztery lata od daty prawomocnego wykluczenia.
§11
1. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu do dnia 31
marca br. niezależnie od opłacania składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce.
2. Członek klubu jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, uchwalonych na
jego podstawie regulaminów oraz wszystkich podjętych i zatwierdzonych przez Zarząd
Główny Związku Kynologicznego w Polsce uchwał;
b) przestrzegać regulaminu Klubu Wyżła Brytyjskiego;
c) współdziałać z władzami Klubu oraz sumiennie wykonywać zadania, które zostaną
mu powierzone przez Klub;
c) stosować się do powszechnie uznanych norm kulturalnego zachowania podczas wystaw,
spotkań klubowych, warsztatów, etc.;
d) udostępniać i przekazywać Zarządowi Klubu wszelkie dane niezbędne do prowadzenia
ewidencji hodowlanej w Klubie (rodowody, wyniki specjalistycznych badań suk
hodowlanych i reproduktorów, statystyki dotyczące miotów itp.).
3. Uczestnictwo w Klubie oznacza przyjęcie w całości Regulaminu Klubu.
4. W przypadku rażącego naruszania przez członka Klubu Regulaminu Klubu, uchwał
Zarządu Klubu lub działania na szkodę Klubu albo na szkodę ras wyżłów brytyjskich
członkowie Klubu mają prawo do zgłaszania wniosków w takich sprawach do Zarządu Klubu.
Zarząd Klubu jest organem pojednawczym i rozstrzygającym kwestie sporne. Od decyzji
Zarządu Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
§12
Klub ma prawo przetwarzać dane osobowe i wizerunek członków oraz wykorzystywać
powierzone mu dane hodowlane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania
Klubu i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133
poz. 883).
§13
Członek Klubu, po opłaceniu corocznej składki członkowskiej, ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu;
b) wybierać i być wybranym do wszystkich władz Klubu;
c) wysuwać wnioski do władz Klubu;
d) uczestniczyć w imprezach kynologicznych Klubu na zasadach określonych przez Statut
Związku Kynologicznego w Polsce, niniejszy regulamin oraz regulaminy poszczególnych
imprez kynologicznych;
e) nosić odznakę Klubu i legitymację członkowską Klubu.
1. Ustanie członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce jest tożsame z ustaniem
członkostwa w Klubie, jednakże rezygnacja, czy ustanie członkostwa w Klubie nie ma
wpływu na członkostwo w Związku Kynologicznym w Polsce.
2. Członkostwo w Klubie ustaje również w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu;
b) nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do 31 marca danego roku z wyjątkiem
przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną;
c) z powodu nieprzestrzegania Regulaminu Klubu po uchwale Zarządu Klubu. Na decyzję
Zarządu Klubu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków
Klubu;
d) śmierci.
§14
B. Członkowie wspierający
1. Uchwałą Zarządu Klubu członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne z
kraju i zagranicy, które zadeklarują wpłatę lub pomoc rzeczową lub/i merytoryczną na rzecz
Klubu.
2. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub na
takich samych zasadach jak członkowie zwyczajni Klubu.
3. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzenia Członków Klubu,
nie mają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
IV. Władze Klubu
§15
Działalnością Klubu kierują władze Klubu.
§16
Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Klubu;
b) Zarząd Klubu;
c) Klubowa Komisja Rewizyjna.
§17
Struktura organizacyjna Klubu:
Zarząd Klubu:
- Przewodniczący,
- Wiceprzewodniczący,
- Wiceprzewodniczący,
- Sekretarz,
- Skarbnik,
- członkowie Zarządu.
Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej,
- Zastępca Przewodniczącego Klubowej Komisji Rewizyjnej,
- Sekretarz Klubowej Komisji Rewizyjnej.
§18
1. Do wyborów Zarządu Klubu stosuje się przepisy Statutu Związku Kynologicznego w
Polsce (w szczególności §42 pkt 4,5; §43, §44;).
2. Zarząd Klubu składa się od 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków Klubu na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym na okres 3 lat. Zarząd
spośród wybranych osób wybiera osoby na poszczególne stanowiska określone w §17.
3. Zarząd Klubu jest organizacją wykonawczą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu i
odpowiada przed nim za swoją działalność.
4. Zarząd Klubu podejmuje decyzje na drodze uchwał.
5. Zarząd Klubu spotyka się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał. Na spotkaniach
Zarządu Klubu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Klubu, po wcześniejszym
poinformowaniu o takiej chęci Zarządu i wyrażeniu przez niego na to zgody.
§19
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
- opracowanie planu działalności oraz preliminarza budżetowego Klubu,
- zatwierdzanie budżetów,
- prowadzenie gospodarki funduszami Klubu,
- wykonywanie zadań określonych w §9 Regulaminu Klubu,
- wykonywanie obowiązków określonych w innych postanowieniach i Regulaminie Klubu.
§20
1. Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności z uwzględnieniem
zapisów finansowo-księgowych, dokonywanych na zasadach analogicznych jak w Oddziałach
ZKwP, na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo - wyborczym.
2. Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi Klubu absolutorium.
3. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego ZKwP w terminie ustalanym
corocznie przez Zarząd Główny pod rygorem zablokowania konta.
§21
1. Do wyborów Klubowej Komisji Rewizyjnej stosuje się przepisy Statutu Związku
Kynologicznego w Polsce (w szczególności §47).
2. Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu członków wybranych przez
Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Komisja Rewizyjna spośród wybranych osób
wybiera osoby na poszczególne stanowiska określone w §17.
3. Klubowa Komisja Rewizyjna jest organizacją kontrolną Walnego Zgromadzenia Członków
Klubu i odpowiada przed nim za swoją działalność.
4. Klubowa Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na drodze Uchwał.
5. Klubowa Komisja Rewizyjna spotyka się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.
§22
Do kompetencji Klubowej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności finansowej;
b) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami do Zarządu Klubu i żądanie
wyjaśnień;
c) składanie sprawozdań z całokształtu działalności Klubu na Walnym Zgromadzeniu
Członków i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Klubu;
d) składanie sprawozdań z podejmowanych działań do Zarządu Głównego Związku
Kynologicznego w Polsce. Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej ma prawo
uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu;
e) dokonywanie kontroli całokształtu działalności Klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej
niż raz w roku kalendarzowym.
§23
1. Najwyższą Władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
2. Raz w roku w terminie do 31 marca Zarząd Klubu zwołuje sprawozdawcze Walne
Zgromadzenie Członków Klubu
3. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołuje
Zarząd Klubu raz na 3 lata, najpóźniej do 31 marca.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu:
a) na podstawie własnej uchwały;
b) na żądanie Klubowej Komisji Rewizyjnej;
b) na żądanie Zarządu Głównego ZKwP;
c) na żądanie jednej trzeciej członków zwyczajnych Klubu.
§24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy:
1. Powoływania członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
2. Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu.
3. Ustalanie i zmiany Regulaminu Klubu.
4. Wyznaczanie kierunków działalności Klubu.
5. Likwidacja Klubu. Likwidacja Klubu odbywa się poprzez głosowanie na Walnym
Zgromadzeniu Członków Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Klubu, w pierwszym terminie. W drugim terminie podczas Walnego
Zebrania członków Klubu podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu możliwe jest bez
ograniczeń w obecności, przy czym następny termin Walnego Zebrania ustala się na co
najmniej 14 dni po pierwszym terminie.
§25
W kwestiach nieuregulowanych powyższym Regulaminem, zastosowanie mają zapisy
Regulaminu ZKwP.

Komentarze (0)

Zaloguj się lub zapisz się, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.